Проучването CUPISCO – възможности за иновативни клинични изпитвания, които търсят начини за подобряване на изхода от заболяването за пациенти с КНПЛ синдром.

Проучване CUPISCO

В този раздел ще бъде представено проучването CUPISCO. Целта на това клинично изпитване е да определи ефикасността и безопасността на таргетни терапии и противотуморна имунотерапия при пациенти с подтип на КНПЛ синдром. Изборът на терапии се основава на резултатите от проведено изчерпателно геномно профилиране.

Проучване Cupisco

Наименование на проучването

Проучването CUPISCO, фаза II (NCT03498521), сравнява ефикасността и безопасността на таргетни терапия или противотуморна имунотерапия, определени с помощта на изчерпателно геномно профилиране, спрямо стандартната платина-базирана химиотерапия при пациенти с КНПЛ с лоша прогноза, които са лекувани с 3 цикъла двойна платина-базирана индукционна химиотерапия.

CUPISCO – Направи неизвестното известно.

Идентификатор по Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Наличен на clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Обща информация

За приблизително 85% от случаите на КНПЛ се предполага, че имат клинично значима геномна алтерация и могат да отговорят на молекулярно насочена терапия.1 Проучването CUPISCO, фаза II, оценява ефикасността и безопасността на молекулярно насочената терапия, определена с помощта на изчерпателно геномно профилиране при пациенти с КНПЛ с лоша прогноза.2

Каква е дългосрочната преживяемост при пациенти с КНПЛ с лоша прогноза?

Дългосрочната преживяемост при пациенти с КНПЛ с лоша прогноза е ниска:3

 • 1 година: 38%
 • 5 години: 10%
 • 10 години: 8%
Дългосрочна преживяемост за пациенти с КНПЛ с лоша прогноза: Minnie Pearl Cancer Research Network – Пациенти с КНПЛ, лекувани във фаза II проучвания, Дългосрочна преживяемост (%) (N = 396); 1 година 38%; 5 години 10%; 10 години: 8%.

Каква е вероятността за идентифициране на геномни алтерации в КНПЛ?

В повечето проби от КНПЛ се откриват геномни алтерации. Например, както е описано в публикация на Ross JS et al., проби от 200 случаи на КНПЛ са анализирани с ИГП (тъканно-базиран тест на Foundation Medicine), за да определи дали е възможно да се идентифицират геномни алтерации, които могат да послужат като основа за приложението на таргетна терапия.1 От 200 случаи на КНПЛ, 96% са имали поне една геномна алтерация, като в 85% от тях са идентифицирани една или повече клинично значими геномни алтерации (169 от 200).

Вероятността за идентифициране на геномни алтерации при КНПЛ? При 96% от 200 профилирани случая на КНПЛ е открита поне една геномна алтерация – При 85% от тези случаи са идентифицирани ≥ 1 клинично значими геномни алтерации (169 от 200).

Какви са общите ползи от ИГП и КНПЛ?

КНПЛ може да бъде потенциално заболяване-модел за клинично приложение на ИГП при пантуморен подход, независимо от мястото на възникване на първичния тумор. Едновременно с това ИГП може да определи нови възможности за лечение при пациенти с КНПЛ.

КНПЛ е свързан с висока непосрещната нужда, която може да бъде решена с геномно профилиране; КНПЛ е потенциален модел за тестване на клинично приложение на геномното профилиране при независещ от хистологията (тумор-агностичен) подход; CUPISCO е ново клинично изпитване, целящо да покаже предимството, свързвано с използването на геномно профилиране за определяне на терапевтичните рамена, и да предложи молекулярно насочени терапии на пациенти с КНПЛ вместо химиотерапия.

1. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
2. Идентификатор по Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Можете да ги намерите: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
3. Greco FA and Hainsworth JD (2011) Cancer of unknown primary site, DeVita VT Jr., Hellman S, Rosenberg SA (eds) Cancer: Principles and Practice of Oncology (9th ed) Philadelphia, PA, JB Lippincott: 2033–51.

Обосновка за проучване при пациенти с КНПЛ

Каква е обосновката за проучването CUPISCO?

ИГП може да предложи на пациенти с КНПЛ с лоша прогноза нови възможности за лечение, тъй като дава възможност за идентифицирането на потенциално клинично значими алтерации при КНПЛ.1-6 Основната цел на проучването е да определи ефикасността и безопасността на молекулярно насочената терапия, чрез провеждане на ИГП, в сравнение със стандартен курс на химиотерапия.7

Обосновка за проучване при пациенти с КНПЛ – контекст: изчерпателното геномно профилиране може да идентифицира клинично значими геномни алтерации и определи нови възможности за лечение на пациенти с КНПЛ. – Потребност: необходими са нови клинични изпитвания, за да се проучат ефикасността и безопасността на молекулярно насочената терапия в сравнение със стандартната химиотерапия сред голяма кохорта от пациенти с КНПЛ.

1. Frampton GM et al. Nat biotechnol 2013; 31: 1023–31.
2. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–14.
3. Gagan J and van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
4. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–68.
5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–91.
6. Ettinger DS et al. NCCN Guidelines version 2.2019.
7. Идентификатор по Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Наличен на clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
8. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
9. Kato S et al. Cancer Res 2017; 77: 4238–46.
10. Krämer A et al. J Clin Oncol 2018; 36: 15 (suppl e24162).

Дизайн на проучването CUPISCO

В проучването CUPISCO ще бъдат набрани за участие общо 790 пациенти. Планираната продължителност на проучването ще бъде приблизително 48 месеца.1

Туморните проби на пациентите с КНПЛ се профилират с тъканно-базиран тест или тест за течна биопсия от периферна кръв на Foundation Medicine.2

След 3 цикъла на платина-базирана дублетна индукционна химиотерапия (карбоплатин/паклитаксел, цисплатин/гемцитабин или карбоплатин/гемцитабин), пациентите, отговорили на лечението, се рандомизират:1

 • Експериментално рамо: таргетна терапия, в съответствие с данните от проведеното профилиране
 • Стандартно рамо: продължаване на системната химиотерапия

Пациенти, неотговорили на лечението, преминават директно към молекулярно насочена терапия (в съответствие с техния геномен профил).

 

Какъв е дизайнът на проучването CUPISCO и какви са крайните точки на проучването?

Крайните точки на проучването са:

 • Първична крайна точка: преживяемост без прогресия на заболяването (PFS)
 • Вторични крайни точки:
  • Обща преживяемост (OS)
  • Обща честота на отговор (ORR)
  • Продължителност на клинична полза (DCB)
  • Нежелани събития (НС)1

1. Идентификатор по Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Може да бъде намерено на: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521
2. Foundation Medicine, Inc. 2018. Може да бъде намерено на: www.foundationmedicine.com (последно достъпен 2019 г.).

Ключови критерии за проучването CUPISCO

Какви са критериите за включване в проучването?

От дясната страна можете да видите част от основните критерии за включване в проучването CUPISCO.

Ключови критерии за проучването CUPISCO – включване в проучването: възраст > 18 години; без предшестващи линии на терапия; подходящ за прилагане на платина-базирана дублетна химиотерапия; общо състояние по ECOG 0 или 1; КНПЛ с лоша прогноза и висок риск, за който не може да се определи мястото на възникване на първичния тумор; достатъчна тъканна проба от тумора за: поставяне на диагнозата КНПЛ в центъра по проучването и провеждане на изчерпателно геномно профилиране с тъканно-базиран тест на Foundation Medicine в централната референтна патологична лаборатория (когато е възможно); аденокарцином, недиференциран аденокарцином, недиференциран карцином; централно потвърждение на патолог за съвместимост с диагнозата КНПЛ; хистологично потвърден метастатичен или авансирал неоперабилен КНПЛ; поне една измерима лезия (RECIST v1.1); ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; RECIST: критерии за оценка на отговора при солидни тумори.

Защо може да бъде изключен даден пациент?

От дясната страна можете да видите част от основните критерии за изключване от проучването CUPISCO.

Ключови критерии за проучването CUPISCO – изключване: неепителни неоплазми с неизвестна първична локализация, плоскоклетъчни карциноми; имунохистохимичен профил, имунохистохимичен профил, който дава категорична клинична насока за първичен тумор със специфично лечение; анамнеза за злокачествено заболяване, различно от КНПЛ, в рамките на 5 години преди скрининга, с изключение на злокачествени заболявания с пренебрежим риск от метастази или смърт (напр. с 90% честота на обща преживяемост за 5 годишен период); подтип с благоприятна прогноза; в рамките на 4 седмици преди приема на първата доза от изпитваното лечение: голяма операция, лъчетерапия; метастази в централната нервна система (ЦНС); метастази в гръбначния мозък; лептоменингеално заболяване.

Идентификатор по Clinicaltrials.gov: NCT03498521. Можете да бъде намерено на: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Процес за оценка на възможността за участие

Как се взема решение за възможността за участие в изпитването?

Процесът за оценка на възможността за участие, позволява включването на пациенти в проучването CUPISCO да става съгласно клиничните ръководсттва на ESMO.1

CUPISCO –Процес за проверка на възможността за участие – Локална диагноза КНПЛ: по време на предскрининговия период центърът трябва да потвърди диагнозата КНПЛ въз основа на патоанатомичната и клинична оценка, съгласно: клиничното ръководство на ESMO, алгоритъм 2015; критериите за включване от протокола на проучването; въвеждане на данни: центровете въвеждат всички данни, свързани с пациента, в eCRF; преглед от ERT: Критериите за CUP се проверяват в съответствие с: клиничното ръководство на ESMO, алгоритъм 2015; критериите за включване от протокола на проучването; процес на вземане на решение: медицински монитори на възложителя въвеждат в IxRS: резултати за поставената диагноза и решение за участие в проучването. – eCRF: електронен индивидуален регистрационен формуляр; ERT: екип за оценка на възможността за участие; ESMO: Европейското дружество по медицинска онкология (European Society for Medical Oncology); IxRS: интерактивна система за гласова/уеб връзка.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.

Задълбочен доклад от ИГП на Foundation Medicine

Какво се съдържа в доклада от ИГП, получаван от Foundation Medicine?

Резултатите за ИГП ще бъдат представени в ясен, задълбочен доклад, който предлага информация, включваща туморен мутационен товар, микросателитна нестабилност и геномни алтерации. Опциите за лечение въз основа на одобрени терапии или клинични изпитвания също се предоставят.

Доклад от Foundation Medicine

Примерен доклад, който се използва в проучването CUPISCO.

Молекулярен туморен борд

Каква е ролята на молекулярния туморен борд (MTB)?

MTB е съставен от медицински експерти в областта на онкологията и патологията. Неговата цел е да предоставя независими указания на изследователя по отношение на избора на молекулярно насочена терапия на базата на доклада за ИГП.

CUPISCO – МОЛЕКУЛЯРЕН ТУМОРЕН БОРД – помощ при интерпретирането на доклада за ИГП и препоръчаните опции за лечение; – референтни онколози; референтни патолози; изследовател и патолог към центъра (незадължителен); – поне един референтен онколог и един референтен патолог ще участват във всяка среща на MTB с изследователя – ИГП: изчерпателно геномно профилиране; MTB: Молекулярен туморен борд.

Непубликувани данни на Roche; Схема на молекулярен туморен борд MX39795 v9.

Центрове по проучването CUPISCO

Какъв е обхватът на проучването CUPISCO?

CUPISCO е глобално проучване и е планирано да участват 124 центъра от 32 държави.

Центрове по проучването CUPISCO: Финландия, Норвегия, Дания, Нидерландия, Обединеното кралство, Ирландия, Испания, Португалия, Бразилия, Перу, Мексико, Италия, Гърция, България, Корея, Австралия, Естония, Латвия, Полша, Чехия, Германия, Австрия, Швейцария, Унгария, Румъния, Франция, Хърватия, Тайланд, Турция, Казахстан, Колумбия, Израел.