Hasznos információk az egészségügyi szakemberek számára, amelyek segítségével megismerhetik a CUP (ismeretlen primer tumor ) alapvető jellemzőit, pl. epidemiológiáját, patogenezisét, diagnosztikus vizsgálatát és terápiás lehetőségeit.

Zhoubný novotvar bez určení lokalizace

V této části naleznete užitečné základní informace o CUP (malignitě neznámého původu), včetně epidemiologie, patogeneze, diagnostického procesu a terapeutických možností.

Úvod

Jaká je definice CUP?

Zhoubný novotvar bez určení lokalizace (malignita neznámého původu) je definován jako histologicky a klinicky ověřená malignita, u které jsou v době stanovení diagnózy detekovatelné pouze metastázy, ne však primární tumor.1

CUP (malignita neznámého původu) je definován jako histologicky a klinicky ověřená malignita, u které jsou v době stanovení diagnózy detekovatelné pouze metastázy, ne však primární tumor. – Jaterní metastáza – plicní metastáza – neznámý primární tumor.

Jak častý je CUP?

CUP představuje přibližně 3 až 5 % všech případů malignit.1,2

CUP představuje přibližně 3 až 5 % všech případů malignit.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; (26 suppl 5): v133–8.
2. Stella GM et al. J Transl Med 2012; 10: 12.

Patogeneze

Jak může CUP vzniknout?

Existují různé hypotézy o etiologii a patogenezi. Jedním možným vysvětlením CUP je „teorie kmenových buněk“ rakoviny.1–3 Asynchronní dělení premaligně nebo maligně transformovaných kmenových buněk může vést ke vzniku dceřiných buněk, které nerostou lokálně, ale jsou schopné metastazovat. Vzhledem k příznivému mikroprostředí těchto metastáz se můžou rozšířit na jiné místo, i když žádný tumor nevzniká v oblasti původní tkáně.4 Tuto hypotézu podporuje genomika tumoru
s klonální evolucí dokumentovanou u různých malignit (např. rakovina plic).5

„Teorie kmenových buněk“ rakoviny: zdravé kmenové buňky -> normální DNA -> změněná DNA -> premaligní/maligní kmenové buňky -> nekontrolovaný buněčný růst -> hematogenní nebo lymfatická diseminace -> malignita neznámého původu.

1. Aktipis CA et al. Nat Rev Cancer 2013; 13: 883–92.
2. Visvader JE. Nature 2011; 469: 314–22.
3. Lee G et al. J Stem Cell Res Ther 2016; 6: 363.
4. López-Lázaro M. Oncoscience 2015; 2: 467–75.
5. Jamal-Hanjani M et al. N Engl J Med 2017; 376: 2109–21.

Rizikové faktory

Jaké jsou potenciální rizikové faktory CUP?

Potenciální rizikové faktory podporující vývoj syndromu CUP zahrnují:1-3

  • Diabetes mellitus
  • Kouření
  • Obezita
  • Pozitivní rodinná onkologická anamnéza
Rizikové faktory CUP: diabetes mellitus, kouření, obezita, pozitivní rodinná onkologická anamnéza

1. Mnatsakanyan E et al. Cancer causes & control 2014; 25: 747–57.
2. Robert Koch Institut (2016) GEKID Publication. K dispozici na: www.gekid.de (z 03/2019).
3. Hemminki K et al. Int J Cancer 2015; 136: 246–47.

Klinická charakteristika

Jaká je klinická charakteristika syndromu CUP?

CUP se manifestuje komplexním obrazem onemocnění. Lze rozlišovat různé příznaky, ale žádné nebyly identifikované jako výlučně specifické pro syndrom CUP.1-3

Běžné klinické příznaky spojené s CUP: perzistentní bolest ve specifických oblastech těla (např. břicho, hrudník nebo kosti), zduřelé lymfatické uzliny (tuhé a nebolestivé), viditelné a hmatatelné dolíčky a hrudky, kožní nádory, perzistentní kašel a dyspnoe, dysfunkce střev a močového měchýře, nevysvětlená ztráta chuti k jídlu a pokles hmotnosti, únava, rekurentní horečky a noční pocení, neobvyklé krvácení a výtok.

Jak je dělen syndrom CUP?

CCUP má různé podskupiny, po jejichž identifikaci lze nabídnout specifickou léčbu. Podle histologického vyšetření jsou tyto nádory děleny na 5 různých podskupin.4-6 

CUP – klinická charakteristika – 5 primárních podskupin: 29 % – nediferencované nebo špatně diferencované adenokarcinomy, 5 % – spinocelulární karcinomy, 5 % – nediferencované neoplázie, 1 % – karcinomy s neuroendokrinní diferenciací, 60 % – dobře a středně diferencované adenokarcinomy

1. Cancer.net. Unknown Primary: Symptoms and Signs. K dispozici na: www.cancer.net/cancer-types/unknown-primary/symptoms-and-signs (z 03/2019).
2. Mayo Clinic Carcinoma of unknown primary. K dispozici na: www.mayoclinic.org/diseases-conditions/carcinoma-unknown-primary/symptoms-causes/syc-20370683 (z 03/2019).
3. The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Cancer of Unknown Primary. K dispozici na: www.mdanderson.org/cancer-types/cancer-of-unknown-primary.html (z 03/2019).
4. Stella GM et al. J Transl Med 2012; 10: 12.
5. Pavlidis N and Pentheroudakis G. Lancet 2012; 379: 1428–35.
6. Ettinger DS et al. Doporučení NCCN verze 02.2019.

Diagnóza

Jak se CUP diagnostikuje?

Z důvodu heterogenity CUP je diagnostika náročná. I když je prognóza u pacientů s CUP obvykle špatná, odpovídající diagnostický postup může pomoci identifikovat pacienty, kteří mohou mít příznivou prognózu. Tato podskupina pacientů dostane léčbu dle navrhovaného původu nádoru.1

CUP – diagnóza: úvodní diagnostický postup: osobní anamnéza a fyzikální vyšetření, krevní testy, imunohistochemie,  CT hrudníku/břicha/pánve, endoskopie, biopsie, histologie -> úvodní diagnostický postup dokončen – nebylo zjištěno a potvrzeno žádné origo -> sekundární diagnostický postup: histologie, imunohistochemie, zobrazování -> sekundární diagnostický postup dokončen – identifikovány specifické podskupiny včetně podskupin s příznivou prognózou.

Co doporučují pokyny pro diagnostiku CUP?

European Society of Medical Oncology (ESMO) doporučuje následující diagnostický postup pro pacienty s podezřením na CUP:1

CUP – základní diagnostický program u všech pacientů: specifická anamnéza (předchozí nádory a operace, bolest, abnormality, excidované névy, adenomy (kolon), kouření); pečlivé celkové vyšetření (kůže, krk, prsa, prostata, rektum, varlata, lymfatické uzliny, ORL a gynekologické vyšetření); kompletní krevní obraz, krevní biochemie; CT břicha, pánve a hrudníku; mamografie u žen; – program u podskupin CUP: MRI prsou u žen; stanovení α-fetoproteinu, HCG, CgA, PSA u mužů; endoskopie/ultrazvuk; CT/(FDG-)PET; octreoscan (scintigrafie receptoru pro somatostatin) a CgA; – cílové skupiny: ženy s metastázami do axilárních lymfatických uzlin; muži s karcinomem NUT, adenokarcinomovými kostními metastázami; v závislosti na známkách, příznacích a laboratorních výsledcích; pacientky se spinocelulárním karcinomem v oblasti hlavy a krku; pacienti s neuroendokrinními tumory; CgA: chromgranin A; CT: počítačová tomografie; ORL: otorhinolaryngologie; FDG: fluorodeoxyglukóza; HCG: lidský choriový gonadotropin; MRI: zobrazení pomocí magnetické rezonance; NUT: nukleární protein ve varlatech; PET: pozitronová emisní tomografie; PSA: prostatický specifický antigen.

Jaká je role molekulárního profilování tumoru u CUP?

Techniky molekulárního profilování tumoru jako např. komplexní genomové profilování (CGP) umožňují identifikovat klinicky relevantní alterace u CUP. CGP používá technologii sekvenování nové generace (NGS) k detekci známých
a nových variant ve čtyřech hlavních třídách genomických alterací ve velké podskupině genů spojených s malignitami a identifikuje genomické charakteristiky, tzn. mutační zátěž tumoru (TMB) a mikrosatelitovou nestabilitu (MSI).2-7

Komplexní genomové profilování – sekvenování nové generace (NGS)  na základě hybridizace sond komplementárních k cílové sekvenci identifikuje klinicky relevantní genomické alterace ve vzorku; – agregace a analýza údajů umožňují převedení informací z NGS na užitečné znalosti; – vyhodnocení vědeckým/klinickým expertem dále pomáhá při rozhodování; – zpráva, která prošla kontrolou kvality, pomáhá lékařům identifikovat možnosti cílené terapie a imunoterapie.

Příklad CUP z klinické praxe

53letá žena se dostavila z důvodu dyspnoe
a podkožní masy velikosti golfového míčku
v pravém bicepsu s erytémem kůže nad touto oblastí. PET a CT prokázaly několik metabolicky aktivních mas v obou plicích. Před biopsií plic byla vzhledem k rizikům upřednostněna biopsie kožní léze v paži a provedení CGP.

Místo suspektní rakoviny plic odhalilo CGP alteraci spojenou s fúzí EML4-ALK.8

CUP – příklad CUP z klinické praxe – profil pacienta: žena, 53 let; nikdy nekouřila; přichází se zhoršující se únavou a závažnou námahovou dyspnoe; – diagnostický postup – fyzikální vyšetření: 3cm tuhá podkožní masa v proximální části pravé horní končetiny s erytematózním zbarvením kůže nad oblastí a léze v břišním lymfatickém povodí a horní části pravého ramene; zobrazení PET a CT: několik metabolicky aktivních mas v pravé a levé plíci; MRI mozku: 3cm transkraniální léze v levé frontální kosti (tloušťka 1,8 cm); – genomické profilování z biopsie identifikovalo alteraci s fúzí EML4-ALK; EML4 (exony 1–6); ALK (exony 20–29); CT: počítačová tomografie: MRI: zobrazení magnetickou rezonancí; PET: pozitronová emisní tomografie.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; (26 suppl 5): v133–8.
2. Frampton GM et al. Nat biotechnol 2013; 31: 1023–31.
3. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–14.
4. Gagan J and van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
5. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–68.
6. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–91.
7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Non-Small Lung Cancer. V.2.2019. K dispozici na: www.nccn.org/professionals/physician_gls/recently_updated.aspx (z 03/2019).
8. Chung J et al. Case Report Oncol 2014; 7: 628–82.

Prognóza

Jaká je prognóza pacientů s CUP?

Pouze 15-20 % pacientů s CUP má příznivou prognózu na základě klinickopatologické klasifikace. Tito pacienti mají chemosenzitivní
a potenciálně vyléčitelné tumory
a multidisciplinárním přístupem můžou dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění.1

Většina pacientů s CUP (80 až 85 %) má špatnou prognózu, tzn. odpověď na léčbu je špatná a medián doby přežití je obvykle méně než jeden rok.1

Prognóza pacientů s CUP: 15–20 % případů s příznivou prognózou – pacienti s chemisenzitivními a potenciálně vyléčitelnými tumory, kteří můžou dosáhnout dlouhodobé kontroly onemocnění -> léčba podobná jako u pacientů s ekvivalentním primárním tumorem, který metastazoval; – 80–85 % případů se špatnou prognózou – pacienti, jejichž onemocnění má nízkou citlivost na terapii a kteří mají medián celkové doby přežití < 1 rok -> paliativní chemoterapie.

Přežívání u pacientů s CUP se špatnou prognózou

Míra přežití u pacientů se špatnou prognózou je nízká:2

  • 1 rok: 38 %
  • 5 let: 10 %
  • 10 let: 8 %
CUP – Minnie Pearl Cancer Research Network: pacienti s CUP léčení ve studiích fáze II; N = 396; medián doby přežití 9,1 měsíce; 1 rok: 38 %; 5 let: 10 %; 10 let: 8 %.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; (26 suppl 5): v133–8.
2. Greco FA and Hainsworth JD (2011) Cancer of unknown primary site, DeVita VT Jr., Hellman S, Rosenberg SA (eds) Cancer: Principles and Practice of Oncology (9th ed) Philadelphia, PA, JB Lippincott: 2033–51.

Léčba

Jak se CUP klinicky léčí?

Léčba by měla být přizpůsobena individuálnímu pacientovi dle klinickopatologických charakteristik a následné prognostické klasifikace. 15 až 20 % pacientů s CUP s příznivou prognózou by mělo dostat podobnou léčbu jako pacienti s metastázami ekvivalentních známých primárních tumorů. Pacienti s nepříznivými rizikovými profily mají v současnosti špatnou prognózu i přes léčbu různými chemoterapeutickými kombinacemi v klinických hodnoceních.1

Obrázek znázorňuje návrh klinické léčby pacientů s CUP, včetně přiřazení do definovaných podskupin, vyloučení neoplázií jiných než CUP a použití prognostických parametrů:1

Pacient s CUP – léčba: silné podezření na primární tumor (IHC, molekulární testování) s potenciální specifickou léčbou: kostní metastázy rakoviny prostaty; prs, vaječníky, plíce, renální, kolorektální; -> vyloučení neoplázií jiných než CUP: non-epiteliální tumor; extragonadální germinální tumory; – léčba specifická pro místo – CUP s příznivým rizikovým profilem: ženy s peritoneální karcinomatózou (ACUP); muži s ACUP s postižením axilárních lymfatických uzlin; spinocelulární karcinom s postižením lymfatických uzlin krčku; neuroendokrinní CUP; CUP s postižením jednoho orgánu; nediferencovaný karcinom NUT; CUP podobný kolorektálnímu karcinomu (IHC/molekulární profil); CUP podobný rakovině prostaty; ACUP: adenokarcinom neznámého origa; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; IHC: imunohistochemie; LDH: laktátdehydrogenáza; NUT: nukleární protein ve varlatech; OS: celková míra přežití; PS: výkonnostní stav. Upraveno dle Fizazi, K., et al.

Vývoj léčebných možností pro pacienty s CUP

V posledních letech byla chemoterapie založená na platině doplněna o dvě další možnosti, jak znázorňuje obrázek napravo.2-9

Vývoj léčebných možností pro pacienty s CUP – možnost 1: léčba založená na potenciální identifikaci původní tkáně; genovou expresi a epigenetické profilování lze použít k potenciální identifikaci původní tkáně; terapie specifická pro typ tumoru může zlepšit celkovou míru přežití; – možnost 2: léčba založená na genomických alteracích bez ohledu na původní tkáň; genomické profilování může identifikovat klinicky relevantní genomické alterace a řídit nové léčebné možnosti u pacientů s CUP; většina vzorků CUP má minimálně jednu genomickou alteraci, která je potenciálně léčitelná.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; (26 suppl 5): v133–8.
2. Hainsworth JD and Greco FA. ASCO educational book 2018.
3. Moran S et al. Lancet Oncol 2016; 17: 1386–95.
4. Greco FA et al. Ann Oncol 2012; 23: 298–304.
5. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
6. Subbiah IM et al. Oncoscience 2017; 4: 47–56.
7. Varghese AM et al. Ann Oncol 2017; 28: 3015–21.
8. Kato S et al. Cancer Res 2017; 77: 4238–46.
9. Krämer A et al. J Clin Oncol 2018; 36: 15_suppl e24162.