CUPISCO vizsgálat – új, innovatív klinikai vizsgálat, amely a CUP-szindrómával diagnosztizált betegek klinikai eredményeinek javítását célzó módszereket vizsgálja.

Studie CUPISCO

V této části vám představíme studii CUPISCO. Cílem tohoto klinického hodnocení je stanovit účinnost a bezpečnost cílených terapií a imunoterapií malignit u pacientů
s určitými typy nádorů bez určení lokalizace (CUP).
Výběr terapií je založen na výsledcích komplexního genomového profilování.

Studie CUPISCO

Název studie

Studie fáze II CUPISCO (NCT03498521) srovnává účinnost a bezpečnost cílené terapie nebo imunoterapie zaměřené pomocí CGP
a standardní chemoterapie na bázi platiny
u pacientů s CUP se špatnou prognózou, kteří absolvovali 3 cykly indukční terapie platinovým dubletem.

CUPISCO – objasnit neznámé.

Identifikátor Clinicaltrials.gov: NCT03498521. K dispozici na clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Základní informace

Přibližně 85 % případů CUP má pravděpodobně klinicky relevantní genomickou alteraci, která může odpovědět na molekulárně řízenou terapii.1
Studie fáze II CUPISCO hodnotí účinnost a bezpečnost molekulárně řízené terapie po komplexním genomovém profilování (CGP) u pacientů
s CUP se špatnou prognózou.2

Jaká je míra přežití u pacientů s CUP se špatnou prognózou?

Míra přežití u pacientů se špatnou prognózou je nízká:3

 • 1 rok: 38 %
 • 5 let: 10 %
 • 10 let: 8 %
Míra přežití u pacientů s CUP se špatnou prognózou: Minnie Pearl Cancer Research Network – pacienti s CUP léčení ve studiích fáze II Přežití (%) (N = 396); 1 rok 38 %; 5 let 10 %; 10 let: 8 %.

Jaký je potenciál identifikace genomické alterace u CUP?

Většina případů CUP vykazuje genomické alterace. Např. tým Ross JS et al. analyzoval vzorky 200 případů CUP pomocí CGP (test společnosti Foundation Medicine na základě tkáňové biopsie) s cílem stanovit, jestli lze identifikovat genomické alterace, které mohou sloužit jako základ pro cílenou terapii.1
Z 200 případů CUP vykazovalo 96 % minimálně jednu genomickou alteraci, přičemž jedna nebo více klinicky relevantních genomických alterací bylo identifikováno u 85 % těchto případů (169 z 200).

Potenciál identifikace genomické alterace u CUP? 96 % z 200 profilovaných případů CUP mělo alespoň jednu genomickou alteraci – 85 % z těchto případů mělo ≥ 1 identifikovanou klinicky relevantní genomickou alteraci (169 z 200).

Jaké jsou vzájemné výhody pro využití CGP u CUP?

CUP může být potenciální modelové onemocnění pro klinickou využitelnost CGP pan-tumorovým způsobem, tj. nezávisle na místě původu tumoru. Současně může CGP pomoci
s výběrem léčby u pacientů s CUP.

CUP je spojen s vysokou nenaplněnou potřebou, kterou lze řešit genomovým profilováním; CUP slouží jako potenciální model pro testování klinické využitelnosti genomového profilování v prostředí nezávislém na histologických testech; CUPISCO je nové klinické hodnocení s cílem prokázat výhody spojené s použitím genomového profilování k definici léčebných ramen a určení léčby na základě molekulárního profiluve srovnání s chemoterapií u pacientů s CUP.

1. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
2. Identifikátor Clinicaltrials.gov: NCT03498521. K dispozici na: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
3. Greco FA and Hainsworth JD (2011) Cancer of unknown primary site, DeVita VT Jr., Hellman S, Rosenberg SA (eds) Cancer: Principles and Practice of Oncology (9th ed) Philadelphia, PA, JB Lippincott: 2033–51.

Zdůvodnění studie u pacientů s CUP

Jaký je základ studie CUPISCO?

CGP by mohlo nabídnout pacientům s CUP se špatnou prognózou nové možnosti léčby, jelikož umožňuje identifikaci potenciálně klinicky relevantních alterací u CUP.1-6 Hlavním cílem studie je stanovit účinnost a bezpečnost molekulárně řízených terapií na základě CGP ve srovnání se standardním chemoterapeutickým režimem.7

Zdůvodnění studie u pacientů s CUP – kontext: komplexní genomové profilování může identifikovat klinicky relevantní genomické alterace a může řídit nové možnosti léčby u pacientů s CUP. – Potřeba: jsou potřebná nová klinická hodnocení s cílem prozkoumat účinnost a bezpečnost molekulárně řízené terapie ve srovnání se standardní chemoterapií u širokého spektra pacientů s CUP.

1. Frampton GM et al. Nat biotechnol 2013; 31: 1023–31.
2. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–14.
3. Gagan J and van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
4. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–68.
5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–91.
6. Ettinger DS et al. Doporučení NCCN verze 2.2019.
7. Clinicaltrials.gov identifier: NCT03498521. K dispozici na clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
8. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
9. Kato S et al. Cancer Res 2017; 77: 4238–46.
10. Krämer A et al. J Clin Oncol 2018; 36: 15 (suppl e24162).

Plán studie CUPISCO

Do studie CUPISCO bude zařazeno celkem 790 pacientů. Plánovaná délka studie bude přibližně 48 měsíců.1

Profily tumorů pacientů s CUP jsou stanoveny ze vzorků tkáně a krve za použití testu tkáňové biopsie společnosti Foundation Medicine, resp. testu tekuté biopsie Foundation Medicine.2

Po 3 cyklech indukční terapie platinovou dvojkombinací (karboplatina/paklitaxel, cisplatina/gemcitabin nebo karboplatina/gemcitabin) jsou pacienti, kteří odpoví na léčbu, randomizováni:1

 • Experimentální rameno: cílená terapie upravená dle molekulárního profilu
 • Standardní rameno: pokračování systémové chemoterapie

Pacienti, kteří na léčbu chemoterapií neodpoví, přecházejí přímo na molekulárně řízenou terapii (dle jejich genomického profilu)

Jaký je design studie CUPISCO a jaké jsou cílové parametry studie?

Cílové parametry studie jsou:

 • Primární cílový parametr: přežívání bez známek progrese (PFS)
 • Sekundární cílové parametry:
  • Celková míra přežití (OS)
  • Celková odpověď (ORR)
  • Délka klinického prospěchu (DCB)
  • Nežádoucí příhody (AE)1

1. Identifikátor Clinicaltrials.gov: NCT03498521. K dispozici na: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
2. Foundation Medicine, Inc. 2018. K dispozici na: www.foundationmedicine.com (z 03/2019).

Klíčová kritéria studie CUPISCO

Jaká jsou kritéria pro zařazení?

Na pravé straně je uveden výběr klíčových kritérií pro zařazení do studie CUPISCO.

Klíčová kritéria studie CUPISCO – zařazení: věk >18 let; bez předchozích linií terapie; způsobilost pro chemoterapii platinovou dvojkombinací; výkonnostní stav ECOG 0 nebo 1; CUP s nízkým rizikem, u kterého nebude možné určit výchozí tkáň; dostatečný vzorek nádorové tkáně pro následující: diagnóza CUP v lokální laboratoři zkoušejícího pracovitě a komplexní tkáňové genomové profilování společnosti Foundation Medicine v centrální referenční patologické laboratoři (kdykoli to bude možné); adenokarcinom, nediferencovaný adenokarcinom, nediferencovaný karcinom; centrální potvrzení kompatibility patologie s diagnózou CUP; histologicky potvrzený metastatický nebo pokročilý neresekovatelný CUP; minimálně jedna měřitelná léze (RECIST v1.1): Eastern Cooperative Oncology Group; RECIST: kritéria hodnocení odpovědi u solidních tumorů.

Proč by mohl být pacient nezařazen?

Na pravé straně je uveden výběr klíčových kritérií pro nezařazení do studie CUPISCO.

Klíčová kritéria studie CUPISCO – nezařazení: neepiteliální neoplázie CUP, spinocelulární karcinomy; imunohistochemický profil vedoucí k definitivnímu klinickému podezření na primární malignitu se specifickou léčbou; anamnéza jiné malignity než CUP během 5 let před screeningem, s výjimkou malignit se zanedbatelným rizikem metastazování nebo úmrtí (např. 5letá celková míra přežití na úrovni 90 %); podskupiny s příznivou prognózou; méně než 4 týdny od první dávky hodnocené léčby: významný chirurgický zákrok, radioterapie; metastázy do centrálního nervového systému (CNS), metastázy do míchy; leptomeningeální onemocnění.

Identifikátor Clinicaltrials.gov: NCT03498521. K dispozici na: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Proces centrálního hodnocení způsobilosti

Jak se rozhoduje o způsobilosti pro klinické hodnocení?

Proces hodnocení způsobilosti umožňuje zařazení pacientů do studie CUPISCO dle klinických doporučení ESMO.1

CUPISCO – proces centrálního hodnocení způsobilosti – lokální diagnóza CUP: během předběžného screeningu pracoviště potvrdí diagnózu CUP na základě patologie a klinického závěru dle následujících: algoritmus dle doporučení ESMO z roku 2015; kritéria způsobilosti dle protokolu; zadávání údajů: pracoviště zadávají všechny údaje o způsobilosti do záznamu eCRF; hodnocení ERT: kritéria CUP hodnocena dle následujících: algoritmus dle doporučení ESMO z roku 2015; kritéria způsobilosti dle protokolu; zpracování rozhodnutí: lékařští pracovníci (Medical Monitor) zadavatele zadají do systému IxRS: výslednou diagnózu CUP A rozhodnutí o způsobilosti. – eCRF: elektronický záznam subjektu hodnocení; ERT: tým hodnotící způsobilost; ESMO: European Society for Medical Oncology; IxRS: interaktivní hlasový/síťový odpovědní systém.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.

Zpráva CGP vedená společností Foundation Medicine

Co poskytuje zpráva CGP společnosti Foundation Medicine?

Výsledky CGP budou uváděny v jasné podrobné zprávě, která bude obsahovat informace včetně mutační zátěže tumoru, nestability mikrosatelitů a genomických alterací. Uvádí také léčebné možnosti založené na schválených terapiích nebo klinických hodnoceních.

Zpráva společnosti Foundation Medicine

Ukázková zpráva odpovídající zprávě ze studie CUPISCO.

Komise pro molekulární onkologii

Jaká je role komise pro molekulární onkologii (Molecular Tumour Board, MTB)?

MTB sestává z lékařských expertů v oblasti onkologie a patologie CUP. Cílem je poskytnout nezávislá doporučení pro zkoušející ve výběru molekulárně řízené terapie na základě zprávy CGP.

CUPISCO – KOMISE PRO MOLEKULÁRNÍ ONKOLOGII – doporučení k interpretaci zprávy CGP a doporučené možnosti léčby; – referenční onkologové; referenční patologové; zkoušející a potenciálně místní patolog; – minimálně jeden referenční onkolog a jeden referenční patolog se budou účastnit každého setkání MTB se zkoušejícím; – CGP: komplexní genomové profilování; MTB: komise pro molekulární onkologii.

Údaje v archivu společnosti Roche, charta komise pro molekulární onkologii MX39795 v9.

Studijní centra účastnící sestudie CUPISCO

Jaký je dosah studie CUPISCO?

CUPISCO je globální studie, které se má účastnit 124 center z 32 zemí.

Studijní centra účastnící se studie CUPISCO: Finsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Brazílie, Peru, Mexiko, Itálie, Řecko, Bulharsko, Korea, Austrálie, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Česko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, Rumunsko, Francie, Chorvatsko, Thajsko, Turecko, Kazachstán, Kolumbie, Izrael.