CUPISCO-studien – alternativer for innovative kliniske studier som utforsker hvordan man kan forbedre resultater hos pasienter med CUP-syndrom.

CUPISCO-studien

I denne seksjonen får du en introduksjon i CUPISCO-studien. Denne kliniske studien tar sikte på å fastslå effektiviteten og sikkerheten ved målrettede behandlingsformer og immunterapier for pasienter med en undergruppe av origo incerta. Behandlingsutvalget er basert på resultater fra omfattende genomprofilering.

CUPISCO-studien

Studietittel

Fase II CUPISCO-studien (NCT03498521) sammenligner effektiviteten og sikkerheten for målrettet terapi eller immunterapi veiledet av CGP med platinum-basert standard cellegift, hos pasienter med CUP med ugunstig prognose som har fått 3 runder med platinum-doblet induksjonsterapi.

CUPISCO – gjør det ukjente kjent.

Clinicaltrials.gov identifiserer: NCT03498521 Tilgjengelig på clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Bakgrunnsinformasjon

Omtrent 85 % av CUP-saker er antatt å ha en klinisk relevant genomisk endring og kan muligens respondere på molekylær-guidet terapi.1 Fase II av CUPISCO-studien evaluerer effektiviteten og sikkerheten for molekylær-veiledet behandling etter CGP i CUP-pasienter med ugunstig prognose.2

Hva er sannsynlighet for å overleve for CUP-pasienter med ugunstig prognose?

Overlevelsessjansen for pasienter med dårlig prognose er lave:3

 • 1 år: 38 %
 • 5 år: 10 %
 • 10 år: 8 %
Overlevelsestall til CUP-pasienter med ugunstig prognose: Minnie Pearl Cancer Research Network – CUP-pasienter behandlet i fase II studie Overlevelse (%) (N = 396); 1 år 38 %; 5 år 10 %; 10 år: 8 %

Hva er potensialet for å identifisere genomiske endringer i CUP?

De fleste CUP-prøver viser genomiske endringer. For eksempel, som beskrevet i en publikasjon av Ross JS et al., ble prøver fra 200 tilfeller av CUP analysert med CGP (Foundation Medicine vevsbiopsianalyse) for å fastslå om det er mulig å identifisere genomiske endringer som kan synliggjøre potensiell målrettet terapi.1 Av de 200 CUP-tilfellene, viste 96 % minst én genomisk endring, med en eller flere klinisk relevante genomiske endringer identifisert i 85 % av disse tilfellene (169 av 200).

Potensialet for å identifisere genomiske endringer i CUP? 96 % av 200 profilerte CUP-tilfeller viste minst én genomisk endring – 85 % av disse tilfellene hadde ≥ 1 klinisk relevante genomiske endring (er) identifisert (169 av 200).

Hva er de gjensidige fordelene ved CGP og CUP?

CUP er muligens en potensiell modellsykdom for klinisk nytte av CGP på en tumor agnostisk måte, altså uavhengig av opprinnelsesområdet for kreftsvulsten. Samtidig kan CGP foreslå nye behandlingsmetoder for pasienter med CUP.

CUP assosieres med et stort udekket medisinsk behov som kan bli adressert med genomisk profilering; CUP er en potensiell modellsykdom for å undersøke nytteverdien av genomisk profilering i en histologi-uavhengig omgivelse; CUPISCO er en ny klinisk studie som tar sikte på å vise fordelene tilknyttet bruk av genomisk profilering for å definere behandlingsgrener og gi molekylær-veiledet terapi iht. cellegift i pasienter med CUP.

1. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
2. Clinicaltrials.gov identifiserer: NCT03498521 Tilgjengelig på: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
3. Greco FA and Hainsworth JD (2011) Cancer of unknown primary site, DeVita VT Jr., Hellman S, Rosenberg SA (eds) Cancer: Principles and Practice of Oncology (9th ed) Philadelphia, PA, JB Lippincott: 2033–51.

Begrunnelsen for en studie i CUP-pasienter

Hva er begrunnelsen for CUPISCO-studien?

CGP kan tilby pasienter som har CUP med ugunstig prognose nye alternativer for behandling, siden det tillater identifikasjonen av klinisk relevante endringer i CUP.1-6 Studiens hovedmål er å fastslå effektiviteten og sikkerheten for molekylært-veiledet behandling basert på CGP iht. standard cellegiftregimer.7

Begrunnelsen for en studie i CUP-pasienter – kontekst: omfattende genomprofilering kan identifisere relevante genomiske endringer og foreslå nye behandlingsalternativer for pasienter med CUP. – Behov: Nye kliniske studier er nødvendige for å utforske effektiviteten og sikkerheten for molekylær-guidet terapi iht. standard cellegift på tvers av et stort antall pasienter med CUP.

1. Frampton GM et al. Nat biotechnol 2013; 31: 1023–31.
2. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–14.
3. Gagan J and van Allen EM. Genome Med 2015; 7: 80.
4. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–68.
5. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–91.
6. Ettinger DS et al. NCCN Retningslinjer versjon 2.2019.
7. Clinicaltrials.gov identifiserer: NCT03498521 Tilgjengelig på clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
8. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1: 40–9.
9. Kato S et al. Cancer Res 2017; 77: 4238–46.
10. Krämer A et al. J Clin Oncol 2018; 36: 15 (suppl e24162).

CUPISCO-studiedesign

CUPISCO-studien vil rekruttere totalt 790 pasienter. Studiens varighet vil være omtrent 48 måneder.1

Genprofiler hos CUP-pasienter er bestemt fra vev- og blodprøver ved bruk av Foundation Medicine vevsbiopsianalyse og Foundation Medicine væskebiopsianalyse, henholdsvis.2

Etter 3 runder med platinum-doblet (karboplatin/paklitaxksel, cisplatin/gemcitabin eller karboplatin/gemcitabin) induksjonsterapi, randomiseres de responderende pasientene:1

 • Eksperimentell gren: målrettet terapi tilpasset den molekylære profilen
 • Standard gren: fortsettelse av systematisk cellegift

De ikke-responderende pasientene går direkte til molekylær-veiledet terapi (i henhold til deres genomiske profil).

 

Hva er CUPISCO-studiedesign og hva er studiens endepunkter?

Studiens endepunkter er:

 • Primært endepunkt: progresjonsfri overlevelse (PFS)
 • Sekundære endepunker:
  • Generell overlevelse (OS)
  • Generell responsrate (ORR)
  • Varighet av klinisk nytte (DCB)
  • Alvorlige hendelser (AEs)1

1. Clinicaltrials.gov identifiserer: NCT03498521 Tilgjengelig på: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.
2. Foundation Medicine, Inc. 2018. Tilgjengelig på: www.foundationmedicine.com (sist besøkt i mars 2019).

Nøkkelkriterier for CUPISCO-studien

Hva er kriteriene for inkludering?

På høyre side kan du se et utvalg av nøkkelkriterier for inklusjon i CUPISCO-studien.

Nøkkelkriterier for CUPISCO-studien – inklusjon: alder > 18 år; ingen tidligere terapilinjer; kvalifisert for platinum-basert doblet cellegift; ECOG ytelsesstatus av 0 eller 1; ugunstig risiko CUP, der et sannsynlig opprinnelsesvev ikke kan hevdes; tilstrekkelig svulstvevsprøve for: diagnostisering av CUP på studiestedets lokale laboratorie, og Foundation Medicine vev basert på komprehensiv genomisk profilering på et sentralt referansepatologilaboratorie (når det er mulig); adenokarsinom, udifferensiert adenokarsinom, udifferensiert karsinom; sentral patologibekreftelse av kompatibilitet med CUP-diagnose; histologisk bekreftet metastatisk eller avansert ureselektbar Cup, minst én målbar lesjon (RECIST v1.1); ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; RECIST: responsevalueringskriterier i solide svulster.

Hvorfor kan en pasient bli ekskludert?

På høyre side kan du se et utvalg av nøkkelkriterier for ekslusjon fra CUPISCO-studien.

Nøkkelkriterier for CUPISCO-studien – eksklusjon: ikke-epitelial CUP neoplasi, plateepitelcellekarsinom; immunhistokjemiprofil som gir en definitiv klinisk mistanke om en primær kreft med en spesifikk behandling; historie av malignitet annet enn CUP innen 5 år før screening, med unntak av maligniteter med ubetydelig risiko for metastase eller død (f.eks. 5 år generell overlevelsessjanse på 90 %); gunstige prognoseunderkategorier; innen 4 uker etter første studiebehandlingsdose: omfattende kirurgi, stråleterapi; hjernemetastase (CNS), ryggmargmetastase, leptomeningeal sykdom.

Clinicaltrials.gov identifiserer: NCT03498521 Tilgjengelig på: clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03498521.

Sentral gjennomgangsprosess for kvalifikasjon

Hvordan bestemmes egnethet for studien?

Kvalifikasjonsgjennomgangen tillater pasientregistrering i CUPISCO-studien i henhold til ESMO kliniske retningslinjer.1

CUPISCO – sentral gjennomgangsprosess for kvalifikasjon – lokal CUP-diagnose: under forhåndsscreeningsperioden, siden bekrefter CUP-diagnose er basert på patologi og den kliniske synsvinkelen basert på: ESMOs retningslinjer 2015 algoritme; protokoll kvalifikasjonskriterier; dataregistrering: studiestedet legger inn all kvalifikasjons data i eCRF; ERT gjennomgang: CUP-kriterier gjennomgått i henhold til: ESMO retningslinjer 2015 algoritme; protokoll kvalifikasjonskriterier; beslutningsbehandling: Sponsor Medical Monitors legger inn i lxRS: CUP-diagnoseresultat OG kvalifikasjonsbeslutning. - eCRF: elektronisk saksrapportskjema; ERT: kvalifiseringsevalueringsteam; ESMO: European Society for Medical Oncology; IxRS: interaktiv stemme/nettresponssystem.

1. Fizazi K et al. Ann Oncol 2015; 26 (suppl 5): v133–8.

Foundation Medicine’ gjennomgåtte CGP-rapport

Hva er tilgjengelig i CGP-rapporten fra Foundation Medicine?

CGP-resultater vil leveres i en klar og grundig rapport som tilbyr informasjon, herunder tumormutasjonsbyrde, mikrosatellittinstabilitet og genomiske endringer. Behandlingsalternativer basert på godkjente terapier eller kliniske forsøk leveres også.

Foundation Medicine-rapport.

Prøverapport som brukt i CUPISCO-studien.

Det molekylære multidisiplinære teamet

Hva er rollen til det molekylære multidisiplinære teamet (MTB)?

MTB består av medisinske eksperter på CUP-onkologi og -patologi. Det tar sikte på å tilby uavhengig veiledning til forskeren angående valget om molekylær-veiledet terapi basert på CGP-rapporten.

CUPISCO – DET MOLEKYLÆRE MULTIDISIPLINÆRE TEAMET – veilede tolkningen av CGP-rapporten og de anbefalte behandlingsalternativene; – referanseonkologer; referansepatologer; forsker og eventuelt lokal patolog; – minst én referanseonkolog og en referansepatolog vil delta på hvert MTB-møte med forskeren – CGP: omfattende genomprofilering; MBT: molekylært multidisiplinært team.

Roche-data s fil, Molekylært Svulststyre erklæring MX39795 v9.

CUPISCO-studiesteder

Hva er rekkevidden til CUPISCO-studien?

CUPISCO er en global studie med 124 steder som planlegger å delta i 32 land.

CUPISCO-studiesteder: Finland, Norge, Danmark, Nederland, Storbritannia, Irland, Spania, Portugal, Brasil, Peru, Mexico, Hellas, Bulgaria, Korea, Australia, Estland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Tyskland, Østerrike, Sveits, Ungarn, Romania, Frankrike, Kroatia, Thailand, Tyrkia, Kasakhstan, Colombia, Israel.